Skip to the content

Att verka för en gynnsam utveckling av godstransporter på järnväg

Att verka för en gynnsam utveckling av godstransporter på järnväg

Att verka för en gynnsam utveckling av godstransporter på järnväg genom att

Tillvarata medlemmarnas intressen gentemot bl a myndigheter och järnvägsföretag i Sverige och andra länder.

Bevaka och påverka utvecklingen i anslutning till det europeiska arbetet
med att inrätta en harmoniserad järnväg för hela EU. Harmoniseringsarbetet får långtgående konsekvenser för oss i Sverige och SPF’s roll är att bevaka och påverka utvecklingen, bl.a. beträffande nya regler och förordningar. Vi deltar i ett flertal kommittéer inom UIP där vi gemensamt med övriga länder kan påverka utvecklingen. SPF har till uppgift att informera medlemmarna om denna utveckling.  

I Sverige och utomlands skapa och upprätthålla kontakter som gagnar föreningens syften, bl a genom ett starkt engagemang i moderorganet UIP.

SPF gör detta genom att

 • Verka för gynnsamma och konkurrensneutrala villkor för medlemmarna dvs 
  • Konkurrensneutralitet mellan operatörsägda och privata vagnar
  • Järnvägsoperatörers villkor för privatvagnar
 • Verka för ett ökat nationellt och internationellt samarbete med syfte att gynna effektiviseringen av järnvägstransporter
  • Optimering av godsflöden (bl a tomvagnsfrågor)
  • Harmonisering av nationella och internationella regelverk och dess tillämpning, inte minst vad avser vårt engagemang rörande GCU-avtalet
 • Stödja medlemmarna i järnvägsfrågor
  • Tekniska frågor inom området som kan leda till effektiviseringar och besparingar, ex hjulbehandling och landvinningar inom lastsäkringsområdet
  • Enskilda frågor såväl som frågor om regelverk, trafik, juridik mm
 • Löpande informera medlemmarna i järnvägsfrågor
  • Nyheter eller andra aktuella frågor presenteras via hemsida, utskick eller temadag
 • Verka för att järnvägstransporter sker säkert och miljövänligt
  • Frågor om farligt gods, vagnsyning och lastsäkring
 • Representera vagnägarna som officiell svensk medlem i UIP
  • SPF har ett starkt engagemang inom UIP och är verksamt inom arbetsgrupper av särskilt intresse för föreningens medlemmar
 • Bevaka medlemmarnas intressen gentemot politiska instanser och myndigheter.
  Verka som remissinstans.
  • Myndighetskontakter gentemot i första hand Räddningsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen och medverka i dess Branschrådet för järnväg
  • Infrastruktur
 • Samverka med andra intresseorganisationer inom järnvägsområdet
  • Skriva gemensamma utlåtanden och debattartiklar
  • Arrangera temadagar, utbildningar
  • Lobbyverksamhet
 • Utgöra plattform för informella kontakter mellan medlemmarna
  • Sammanträffanden och temadagar av intresse för medlemmarna där hänsyn tagits till att skapa förutsättningar för informella kontakter

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com