Skip to the content

TSD Buller

Efter många och långvariga diskussioner har nu den reviderade TSD Buller fastställts.

Innehållet i korthet:

 • Inom hela EU införes fr.om. 8 december 2024 förbud att framföra "bullriga godsvagnar" på tysta stråk.
  I praktiken innebär detta förbud
  mot vagnar med gjutjärns bromsblock på dessa stråk.
 • Tysta stråk är (förenklat uttryckt) linjer som nattetid trafikeras med mer än 12 godståg i genomsnitt per dag (baserat på antalet tåg 2015, 2016 och 2017).
 • Sverige får ett specialfall som innebär att systemet med tysta stråk inte behöver införas förrän 1 januari 2033. I praktiken innebär detta att vagnar kan behålla
  sina gjutjärnsblock fram till detta datum så länge de bara användes inom Sveriges gränser. Orsaken till detta är den osäkerhet som finns om hur LL-block
  fungerar i nordiskt vinterklimat.
 • Kommissionen skall till den 30 juni 2020 ta fram en rapport om LL-blockens användning i nordiskt vinterklimat baserat på underlag från de nationella
  säkerhetsmyndigheterna (i Sverige Transportstyrelsen). Särskilt skall bromsförmåga och säkerhet beaktas.
 • Visar ovanstående rapport på säkerhetsproblem skall Kommissionen tar fram tillägg till TSD:n som möjliggör gränsöverskridande trafik med Sverige. Detta kan
  innebära att ett begränsat antal vagnar som användes för trafik med Sverige även efter 8 december 2024 kan tillåtas att ha gjutjärnsblocken kvar vid trafikering
  av tysta stråk utanför Sverige. Eventuella sådana undantag skall revideras årligen med mål att gälla längst till 2028.

Till ovanstående skall läggas att Tyskland vidhåller sin nationella lag som i praktiken innebär förbud mot gjutjärnsblock i Tysklands from december 2020.
Då den stora merparten av svensk utrikestrafik går till eller via Tyskland blir det i praktiken detta datum som blir gränssättande.

 

Ytterligare uppdateringar kommer inom kort

 

Om författaren

SPF Styrelsen

comments powered by Disqus

SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com