Skip to the content

Nya bullerkrav

Det pågår f.n. en revidering av TSD "Rullande materiel - Buller" (TSD = Teknisk Specifikation Driftkompabilitet).

Det är ERA, EU:s Järnvägsbyrå, som fått EU kommissionens uppdrag att göra en begränsad revision den nuvarande förordningen från 2014. I Sverige är det Transportstyrelsen som handlägger frågan på uppdrag av Näringsdepartementet. Transportstyrelsen deltager i den arbetsgrupp som ERA bildat för genomförandet av revideringen av TSD Buller. I Sverige har Transportstyrelsen bildat en referensgrupp där SPF deltager.

Bakgrunden till den pågående revideringen är att man vill minska bullret från järnvägstrafiken. För alla nya godsvagnar ställer TSD "Rullande materiel - Buller" sedan 2006 strängare krav på bullernivån, vilket i praktiken innebär att dessa måste utrustas med tysta bromsblock eller skivbromsar. Med hänsyn till den långa livslängden hos en godsvagn kommer det dock att dröja länge innan alla vagnar är utbytta och därmed blir bullernyttan begränsad. För att råda bot på detta vill kommissionen att förordningen omarbetas så att de strängare bullerkraven kan ställas även på vagnar som tagits i trafik före 2006.

För befintliga godsvagnar med gjutjärnblock kan de nya bullerkraven uppfyllas om de i stället utrustas med LL-block (kompositbromsblock). Ett sådant utbyte kan ske "1:1" då LL-blocken i princip har samma friktionskoefficient som de befintliga gjutjärnsblocken. Dock kompliceras detta för många svenska godsvagnar av att UIC-riktlinjerna föreskriver att en reduceringsventil (knickventil) måste byggas in på alla vagnar med SS-broms (bromskraft > 15,25 ton/ axel).

Diskussionerna om de nya reglerna är just nu i sitt slutskede. Ett troligt tidpunkt för införandet är december 2024. Sverige har begärt undantag för vagnar med hög bromskraft där knickventil måste byggas in, men ett sådant undantag, om det går igenom, kommer bara att gälla lokalt i Sverige (och troligen också i Norge). Lämnar vagnen Sverige måste den uppfylla de nya bullerkraven. En ytterligare komplicerande faktor är att Tyskland redan har lagstiftat om de nya bullernivåerna och då att gälla redan från december 2020 för all trafik som berör Tyskland.

Under maj-juni (2018) kommer arbetet troligen att ha nått så långt att det med större säkerhet går att säga vad som kommer att gälla och från vilka årtal. Vi uppdaterar denna information så snart det finns nya uppgifter. 

 

/Bengt Hillman

 

Kommande evenemang


SPF är medlem i UIP

UIP är en europeisk sammanslutning av nationella privatvagnsföreningar.

UIP's syfte är att ta tillvara en bredare internationell förankring för frågor av internationell karaktär. 

Kontakta oss

SPF kansli 
Svenska Privatvagnföreningen
Kansli
Båthusgatan 13
SE-252 67 Helsingborg, Sweden
Tele: +46 (0)42 17 62 70
Mob: +46 (0)70 727 62 21
kansli@privatvagnar.com